REPUBLICAN STOCK EXCHANGE
«TOSHKENT»

Open Price : 27.8
Quoted Price : 27.8
Last transaction : 2020-12-02
Open Price : 3,100
Quoted Price : 3,160
Last transaction : 2020-12-02
Open Price : 350,000
Quoted Price : 350,000
Last transaction : 2020-11-30
Open Price : 3,394.98
Quoted Price : 3,307
Last transaction : 2020-12-02
Open Price : 16.9
Quoted Price : 16.5
Last transaction : 2020-12-02
Open Price : 10
Quoted Price : 10
Last transaction : 2020-11-27
Open Price : 8,189
Quoted Price : 8,189
Last transaction : 2020-12-02
Open Price : 3,250
Quoted Price : 3,250
Last transaction : 2020-12-01

Essential FactsНаименование эмитента

“Гранит” Акциядорлик Жамияти
"Гранит" АЖ


Контактные данные

‎‎Самарканд вилояти, Пахтачи тумани, Хайробод КФЙ
‎‎Самарканд вилояти, Пахтачи тумани, Хайробод КФЙ
ziadingranit@mail.ru
www.granitaj.uz


Информация о существенном факте

06
Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Годовое
15 июн 2019 йил
20 июн 2019 йил
‎‎Самарканд вилояти, Пахтачи тумани, Хайрабод КФЙ, «Гранит» АЖ мажлислар зали
63,7 фоиз
Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования за % Итоги голосования за количество Итоги голосования против % Итоги голосования против количество Итоги голосования воздержались % Итоги голосования воздержались количество
1 Акциядорлар йиллик умумий йигилишининг регламентини тасдиклаш. 100 372278 0 0 0 0
2 Жамият бош директори А.Н.Рахматовнинг 2018 йил бизнес-режаси бажарилиши юзасидан хисоботини тасдиклаш. 100 372278 0 0 0 0
3 Жамиятнинг 2018 йил молиявий йил якунлари буйича “ПРОГРЕСС-АУДИТ” аудиторлик ташкилотининг текширув хулосасини тасдиклаш. 99,97 372174 0,03 104 0 0
4 Жамият тафтиш комиссиясининг 2018 йил якунлари буйича хулосасини тасдиклаш. 99,97 372174 0 0 0,03 104
5 Жамият кузатув кенгашининг 2018 йил якунлари буйича жамият кузатув кенгашининг ваколатига кирадиган масалалар буйича хисоботи ва хисобот даврида кабул килинган карорларини тасдиклаш. 100 372278 0 0 0 0
6 Жамиятнинг 2018 йил якунлари буйича йиллик хисоботларини бухгалтерия балансларини, фойда ва зарарлари хисобваракларини ва 2018 йил якунлари буйича олинган соф фойдани таксимлаш тартибини тасдиклаш. 99,97 372174 0,03 104 0 0
7 2018 йил якунлари билан жамият кузатув кенгаши аьзоларини, тафтиш комиссияси аьзоларини, ижроия органи хамда мехнат жамоасини рагбатлантиришни тасдиклаш. 99,97 372174 0 0 0,03 104
8 Жамият бош директори билан мехнат шартномасини муддатини узайтириш, кайта тузиш ёки бекор килишни тасдиклаш. 99,97 372174 0 0 0,03 104
9 Жамият кузатув кенгаши аьзоларини сайлаш. Кумулиятив овозга куйилган Кумулиятив овозга куйилган Кумулиятив овозга куйилган Кумулиятив овозга куйилган Кумулиятив овозга куйилган Кумулиятив овозга куйилган
10 Жамият тафтиш комиссияси аьзоларини сайлаш.
Эшонкулов У.М. 100 372278 0 0 0 0
Шакиров А.А. 100 372278 0 0 0 0
Ходжабеков Р.Р. 100 372278 0 0 0 0
11 Узбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш тугрисида»ги Конунининг 51-моддасига асосан акциянинг эгаси ёки конуний хукукий вориси ёхуд меросхури томонидан уч йил ичида талаб килиб олинмаган дивидендларни жамият ихтиёрида колдиришни тасдиклаш. 100 372278 0 0 0 0
12 Жамиятнинг янги тахрирдаги уставини тасдиклаш. 100 372278 0 0 0 0
13 Жамиятнинг ички хужжатларини янги тахририни тасдиклаш: -Акциядорларнинг умумий йигилиши тугрисидаги низомни янги тахририни тасдиклаш; - Кузатув кенгаши тугрисидаги низомни янги тахририни тасдиклаш; -Тафтиш комиссияси тугрисидаги низомни янги тахририни тасдиклаш; - Ижроия органи тугрисидаги низомни янги тахририни тасдиклаш; -Манфаатлар карама-каршилиги вактида характ килиш тартиби тугрисидаги низомни янги тахририни тасдиклаш; - Ички назорат тугрисидаги низомни янги тахририни тасдиклаш; - Ахборот сиёсати тугрисидаги низомни янги тахририни тасдиклаш; - Дивиденд сиёсати тугрисидаги низомни янги тахририни тасдиклаш; - Бошкарув ва назорат органларини рагбатлантириш тугрисидаги низомни янги тахририни тасдиклаш. 100 372278 0 0 0 0
14 Жамиятнинг 2017 йил якунлари буйича корпоратив бошкарув фаолиятини бахолаш буйича берилган хулосани тасдиклаш. 100 372278 0 0 0 0
15 Жамиятнинг 2019 йил молиявий йил якунлари буйича миллий аудиторлик текшируви хамда Халкаро молиявий стандартлар буйича аудиторлик текширувини утказиш учун аудиторлик ташкилотларининг хизмат хаки микдорини тасдиклаш. 100 372278 0 0 0 0
Текст
1 Акциядорлар йиллик умумий йигилишининг регламенти тасдиклансин.
2 Жамият директори А.Н.Рахматовнинг 2018 йил бизнес-режаси бажарилиши юзасидан хисоботи тасдиклансин.
3 ‎ Жамиятнинг 2018 йил молиявий йил якунлари буйича «Прогресс - Аудит» аудиторлик ташкилотининг текшириш хулосаси тасдиклансин.
4 Жамият тафтиш комиссиясининг 2018 йил якунлари буйича хулосаси тасдиклансин.
5 Жамият кузатув кенгашининг 2018 йил якунлари буйича жамият кузатув кенгаши ваколатига кирадиган масалалар буйича хисоботи ва хисобот давридаги кабул килинган карорлари тасдиклансин.
6 Жамиятнинг 2018 йил якунлари буйича йиллик хисоботларини бухгалтерия балансларини, фойда ва зарарлари хисобваракларини ва 2018 йил якунлари буйича олинган соф фойда микдори – 2 030 724 259,13 сум этиб тасдиклансин хамда куйидагича; - соф фойданинг 20 фоизи (406 144 851,83 сум) жамият акциядорларига дивиденд тулаш учун; - соф фойданинг 5 фоизи (101 536 212,96 сум) жамият захира фондига; -соф фойданинг 75 фоизи ( 1 523 043 194,34 сум) жамиятни ривожлантириш фондига. Бир дона оддий акцияга – 668,82 сум Бир дона имтиёзли акцияга – 668,82 сум дивиденд хисоблансин хамда тасдиклансин. Дивидендлар тулаш конунчиликда белгиланган тартибда накд пул ёки пластик карточкаларга пул кучириш йули билан карор кабул килингандан сунг 60 кун ичида тулансин.
7 2018 йил якунлари билан жамият кузатув кенгаши аьзоларини, тафтиш комиссияси аьзоларини, ижроия органи аьзоларини хамда мехнат жамоасини рагбатлантириш кузатув кенгаши таклифига асосан куйидагича: Ишчи ва хизматчиларга – ойлик таьриф ставкасининг 2 баробари микдорида этиб белгилансин. 2019 йил давомида хамда келгуси акциядорларнинг йиллик умумий йигилишигача булган муддатда Кузатув кенгаши аьзоларини, тафтиш комиссияси аьзоларини хамда ижроия органини жамиятни ишлаб чикариш жараёнига сидкидилдан ёндашишларини ва жамиятнинг келгусидаги фаолиятига фаол катнашишлигини, хамда уларнинг мажбурият ва маьсулиятларини ошириш максадида келгусида уларни рагбатлантиришни куйидагича таксимлашни хамда банк пластик карточкаларига хар ойда кучириб беришни таклифи киритилди. 1) Жамият кузатув кенгаши раисига хар ойда – Республикада урнатилган энг кам иш хакининг 10 баробари микдорида; 2) Кузатув кенгаши аьзоларига 4 киши хар бирига хар ойда Республикада урнатилган энг кам иш хакининг 3 баробари микдорида; 3) Тафтиш комиссияси раисига хар ойда Республикада урнатилган энг кам иш хакининг 3 баробари микдорида; 4) Тафтиш комиссияси аьзоларига хар бирига хар ойда Республикада урнатилган энг кам иш хакининг 3 баробари микдорида; 5) Ижроия органи рахбарига хар ойда Республикада урнатилган энг кам иш хакининг 7 баробари микдорида
8 Жамият бош директори А.Н.Рахматов билан тузилган мехнат шартномаси ижроия органи раиси этиб навбатдаги акциядорлар йиллик умумий йигилишигача узайтирилсин.
9 Жамият Кузатув кенгаши аьзолигига кумилятив овоз бериш натижалари буйича санок комиссиясининг хулосасига асосан куйидагилар сайланганлигини кайд этиб утилсин ва тасдиклансин. Омонов Хайитбай Ахмадалиевич. Саидова Феруза Анваровна. Кахаров Нодир Бахадирович. ДЖуманиязов Фаррух Алишерович. Фозилов Улугбек Туропович.
10 Жамият тафтиш хайьати таркиби куйидагича тасдиклансин. - Эшонкулов Усмон Мухаммадиевич. - Шакиров Азамат Аскаралиевич. - Ходжабеков Равшан Рахматович.
11 Узбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш тугрисида»ги Конунинг 51-моддасига асосан акциянинг эгаси ёки конуний хукукий вориси ёхуд меросхури томонидан уч йил ичида талаб килиб олинмаган 2014 йил учун хисобланган 1 588 610 сум дивидендлар жамият ихтиёрида колдирилсин хамда тасдиклансин.
12 Жамиятнинг янги тахрирдаги устави тасдиклансин
13 Жамиятнинг куйидаги ички хужжатларини: - Акциядорларнинг умумий йигилиши тугрисидаги низомни янги тахрири; - Кузатув кенгаши тугрисидаги низомнинг янги тахрири; - Тафтиш комиссияси тугрисидаги низомнинг янги тахрири; - Ижроия органи тугрисидаги низомни янги тахрири; - Манфаатлар карама-каршилиги вактида харакат килиш тартиби тугрисида низомни янги тахрири; - Ички назорат тугрисидаги низомни янги тахрири; - Ахборот сиёсати тугрисидаги низомни янги тахрири; - Дивиденд сиёсати тугрисидаги низомни янги тахрири; - Бошкарув ва назорат органларини рагбатлантириш тугрисидаги низомни янги тахрирлари тасдиклансин.
14 Жамиятнинг 2018 йил якунлари буйича корпоратив бошкарув фаолияти бахолаш буйича берилган хулоса тасдиклансин.
15 Жамиятнинг 2019 йил молиявий йил якунлари буйича миллий хисоботини аудиторлик текширувини утказиш учун хизмат хаки - 5 800 000 сум булган “Прогресс – Аудит” МЧЖ аудиторлик ташкилоти хамда халкаро молиявий стандартлар буйича аудиторлик текширувини утказиш учун хизмат хаки – 22 000 000 сум булган “Марикон – Аудит” МЧЖ аудиторлик ташкилотлари тасдиклансин.
Ф.И.О. Наименование органа эмитента, членом которого является лицо Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) Начисленная сумма (сум) Период, за который начислены средства Документ, котором предусмотрена выплата
1 Турамуратов Илхомбой "Гранит" АЖ Кузатув кенгаши аъзоси Рагбатлантириш 11306000 1.01.2018-31.12.2018 19.06.2018-йилдаги Акциядорларнинг умумий йигилиш баённомаси
2 Саидова Феруза Анваровна "Гранит" АЖ Кузатув кенгаши аъзоси Рагбатлантириш 3391800 1.01.2018-31.12.2018 19.06.2018-йилдаги Акциядорларнинг умумий йигилиш баённомаси
3 Ураков Рустам Файзуллаевич "Гранит" АЖ Кузатув кенгаши аъзоси Рагбатлантириш 3391800 1.01.2018-31.12.2018 19.06.2018-йилдаги Акциядорларнинг умумий йигилиш баённомаси
4 Маматкулов Алишер "Гранит" АЖ Тафтиш комиссияси аъзоси Рагбатлантириш 2261200 1.01.2018-31.12.2018 19.06.2018-йилдаги Акциядорларнинг умумий йигилиш баённомаси
5 Рахимов Музаффар "Гранит" АЖ Тафтиш комиссияси аъзоси Рагбатлантириш 2261200 1.01.2018-31.12.2018 19.06.2018-йилдаги Акциядорларнинг умумий йигилиш баённомаси
6 Фозилов Улугбек "Гранит" АЖ Кузатув кенгаши аъзоси Рагбатлантириш 7891800 1.01.2018-31.12.2018 19.06.2018-йилдаги Акциядорларнинг умумий йигилиш баённомаси
7 Абдухакимова Нозима "Гранит" АЖ Кузатув кенгаши аъзоси Рагбатлантириш 7891800 1.01.2018-31.12.2018 19.06.2018-йилдаги Акциядорларнинг умумий йигилиш баённомаси
8 Эшонкулов Усмон "Гранит" АЖ Тафтиш комиссияси аъзоси Рагбатлантириш 4891800 1.01.2018-31.12.2018 19.06.2018-йилдаги Акциядорларнинг умумий йигилиш баённомаси
9 Рахматов Алишер Назарович “Гранит” АЖ ижроия органи раиси Рагбатлантириш 7914200 1.01.2018-31.12.2018 19.06.2018-йилдаги Акциядорларнинг умумий йигилиш баённомаси
10 Рашидов К.Т. "Гранит" АЖ Кузатув кенгаши аъзоси Рагбатлантириш 6000000 1.01.2018-31.12.2018 19.06.2018-йилдаги Акциядорларнинг умумий йигилиш баённомаси
11 Мамажанов М.М. "Гранит" АЖ Кузатув кенгаши аъзоси Рагбатлантириш 4500000 1.01.2018-31.12.2018 19.06.2018-йилдаги Акциядорларнинг умумий йигилиш баённомаси
12 Олламов А.Я. "Гранит" АЖ Кузатув кенгаши аъзоси Рагбатлантириш 4500000 1.01.2018-31.12.2018 19.06.2018-йилдаги Акциядорларнинг умумий йигилиш баённомаси
13 Тураев У.Т "Гранит" АЖ Тафтиш комиссияси аъзоси Рагбатлантириш 2000000 1.01.2018-31.12.2018 19.06.2018-йилдаги Акциядорларнинг умумий йигилиш баённомаси
14 Баракашбаев Х.З. "Гранит" АЖ Тафтиш комиссияси аъзоси Рагбатлантириш 1500000 1.01.2018-31.12.2018 19.06.2018-йилдаги Акциядорларнинг умумий йигилиш баённомаси

Избрание членов наблюдательного совета:

Ф.И.О. Место работы Должность Тип принадлежащих акций Количество принадлежащих акций Количество голосов
1 Омонов Хайитбой Ахмадалиевич "Узбекистон темир йуллари" АЖ "Узбекистон темир йуллари" АЖ бошкаруви раисининг уринбосари 0 0 372278
2 Саидова Феруза Анваровна "Узбекистон темир йуллари" АЖ «УТЙ» АЖ персонални бошкариш ва кадрларни тайёрлаш бошкармаси бошлиги уринбосари 0 0 372278
3 Кахаров Нодир Баходирович "Узбекистон темир йуллари" АЖ "Узбекистон темир йуллари" АЖ Йул хужалиги бошкармаси бош хисобчиси 0 0 372278
4 ДЖуманиязов Фаррух Алишерович "Узбекистон темир йуллари" АЖ «УТЙ» АЖ акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бошкармаси мутахасиси 0 0 372278
5 Фозилов Улугбек Туропович "Узбекистон темир йуллари" АЖ «УТЙ» АЖ Йул хужалиги бошкармаси етакчи мухандиси 0 0 372278
Рахматов Алишер Назарович
Соатов Зайниддин Абдурафикович
Искандаров Азимжон Худайкулович